Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-in-hell.com

1.2 Sprzedawcą jest firma Piri in Hell Alicja Gwiżdż z siedzibą w Bolesławcu 59-700 ul. Kleeberga 5/4, która jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dzialalności Gospodarczej; NIP 612-100-30-64, REGON 022463600

1.3 Podane w ofercie ceny są cenami brutto w walucie polskiej a koszty dostawy nie są w nich uwzględnione.

1.4 Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego Piri in Hell następujące usługi:

a) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego Piri in Hell i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz

b) udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

1.5 W celu uniknięcia błędów podczas korzystania z usług naszego sklepu oraz składania zamówień, niezbędne jest korzystanie z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Internet Explorer, Opera – Mozilla, Firefox, itd.

2.0 Wszystkie zamówienia w naszym sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty;

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia Kupującemu odbiór osobisty zakupionego towaru. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedającym.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej po złożeniu zamowienia proszony jest o podanie:

 • danych do wysyłki (adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail)

W przypadku podania błędnego adresu dostawy towaru sklep internetowy piri-in-hell.com  zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności ponownej wysyłki.

2.4 Koszt dostawy:

 1. Odbiór osobisty (darmowy)
 2. Przy przedpłacie na konto lub przy płatności za pomocą PayPal koszt dostawy wynosi:10 zł

2.5 Formy płatności

 1. a) Przedpłata na konto
 2. b) PayPal

2.6 Każdy klient wybierający sposób zapłaty – przedpłatę na konto powinien w terminie 7 dni dokonać przelewu na konto firmy Piri in Hell Alicja Gwiżdż prowadzone przez Bank Zachodni WBK o numerze: 31 1090 1939 0000 0001 2390 3078

tytuł płatności: Zamówienie nr_____;

2.7 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki – zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi dostawa będzie niezwłoczna i nastąpi nie później niż do 30 dni;

3. Regulamin zakupów

3.1. Sklep internetowy Piri in Hell prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę piri-in-hell.com. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą  zwrotnego e-maila wysłanego na adres podany w złożonym zamówieniu. Kupujący jest informowany drogą mailową o postepach w realizacji zamówienia.

3.3. W celu realizacji  Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
3.4. Na wszystkie towary zakupione w naszej firmie wystawiamy dowody zakupu.

4.Odstąpienie od umowy.

4.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas, tj.

firmę Piri in Hell Alicja Gwiżdż ul. Kleeberga 5/4, 59-700 Boleslawiec, tel. 667-869-062, , e-mail: piri@piri-in-hell.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać również ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dostępny jest na naszej stronie, jednak nie jest to obowiązkowe. (formularz tutaj)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.2 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać nam rzecz na adres:

Piri in hell Alicja Gwiżdż

ul. Kleeberga 5/4, 59-700 Bolesławiec

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni;

4.3 W przypadku zwrotu – towar powinien wrócić w takim samym stanie,w jakim został on zakupiony, ometkowany wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zakupu. W  przeciwnym wypadku Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy.

4.4 Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

4.5 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodesksu Cywilnego.

4.6 . Sklep internetowy piri-in-hell.com przyjmuje zwroty, ale nie wymienia produktów.

5. Reklamacja

5.1 Reklamacje prosimy zgłaszać mailem: piri@piri-in-hell.com

5.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o opisanie:

 • zgłoszenie wady,
 • roszczenie,

5.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni;

6. Poufność i ochrona prywatności.

6.1 Firma Piri in Hell Alicja Gwiżdż jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

6.2 Wszelkie dane uzyskane od kupującego będą wykorzystane wyłącznie do celu realizacji zamówienia, a każdy klient ma prawo do ich wglądu.

7. Postanowienia końcowe.

7.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (oraz kodeksu postępowania cywilnego) a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;
7.2 W celu realizacji umowy sprzedawca jest zmuszony do wykorzystania udostępnionych danych osobowych na podstawie zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a po zrealizowaniu danej umowy dane zostaną niezwłocznie

8. Składając zamowienie Kupujący zapoznał się i akceptuje powyższy Regulamin.

 

 

 

 

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji przysługuje Klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

Spory. 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Postanowienia przejściowe.

1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271),  ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu.

 

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług sklepu internetowego Piri in Hell.

 1. Firma Piri in Hell Alicja Gwiżdż przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem piri-in-hell.com
 2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego  Piri in Hell, działającego pod adresem piri-in-hell.com, które dokonują lub zamierzają dokonać zamówienia w Sklepie.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu  w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest firma Piri in Hell Alicja Gwiżdż.
 4. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres piri@piri-in-hell.com

Regulamin do pobrania w formacie pdf.

Zapisz się do naszego newslettera

Polub nas na Facebooku